Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kategorie
Waluta
Ostatnio oglądane
Kontakt


facebook
Statystyki
Gości online: 0
Regulamin sklepu
Regulamin sklepu artjewellery.pl§1. Postanowienia wstępne.TOP

   1. Poniższy tekst stanowi Regulamin funkcjonowania sklepu internetowego: www.artjewellery.pl, zwanego dalej „Sklepem”, prowadzonego jest przez firmę „Magda biżuteria artystyczna”, zwaną dalej „Firmą”. Firma znajduje się w ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy, pod numerem 109204. NIP: 1130680459. Regon: 015734791.

   2. Nabywcą w Sklepie internetowym może być osoba prawna lub fizyczna zwana dalej „Klientem”.

   3. Wszystkie wyroby oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały ocechowane przez Obwodowy Urząd Probierczy w Warszawie. OUP ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa. Ocechowane są wyroby o wadze powyżej 5 gramów, poniżej tej wagi, na mocy Ustawy z dnia 03.04.1993 r. Prawo Probiercze (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 249, z późn. zm.), wyroby nie muszą posiadać cech probierczych. Firma zapewnia, że wyroby, bez cech probierczych o wadze poniżej 5 gramów , są wykonane ze srebra próby 0,925.

   4. Informacje dotyczące produktów zawarte na stronie internetowej, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 tego Kodeksu.

   5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny w innych walutach są wynikiem przeliczenia cen w PLN wg „Tabeli kursów kupna i sprzedaży walut obcych” NBP.

   6. Firma ma prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych produktów do sklepu, wycofywania produktów ze Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian.

   7. Do złożenia zamówienia wymagane jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail oraz aktywnego konta Klienta w Sklepie. Konto Klienta można utworzyć rejestrując się w sklepie przez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

   8. Klient wypełniając formularz rejestracyjny, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i analitycznych przez Firmę, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) Zakres ich wykorzystania, na mocy Ustawy, zwalnia Firmę, jako administratora zbioru danych, ze zgłoszenia go do rejestracji Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Firma jest zobowiązana do ochrony zbioru danych osobowych Klientów.

   9. Zgodnie z Ustawą, Klient w każdej chwili, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, a także usunięcia swojego konta z bazy sklepu.

   10. Transakcje zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego artjewellery.pl są umowami kupna-sprzedaży. Dowodem zakupu jest faktura VAT, wystawiona zgodnie z danymi, podanymi przez Klienta przy rejestracji i dostarczona Klientowi wraz z zamówieniem. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

   11. Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu przez Klienta.

   12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) w szczególności zgodnie z art. 7 wymienionej Ustawy, Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy kupna-sprzedaży, przesyłając listem poleconym, stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 10 dni od otrzymania zamówienia.

   13. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Sklepu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w Sklepie. Zmiany nie mają wpływu na prawa i obowiązki Klienta w zakresie transakcji i usług, znajdujących się w toku realizacji w momencie zmiany Regulaminu.

§2. Zamówienia.TOP

   1. Sklep internetowy artjewellery.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę http://www.artjewellery.pl.

   2. Zamówienia można składać przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia.

   3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia, znajdującego się na stronach Sklepu.

   4. Klient, po wysłaniu zamówienia otrzymuje wygenerowaną przez system, wiadomość zawierającą potwierdzenie złożenia zamówienia, pocztą elektroniczną, na adres e-mail podany w danych swojego konta Klienta. System automatycznie nadaje numer zamówienia niezbędny do jego identyfikacji.

   5. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji, jest jego potwierdzenie, przez kliknięcie odnośnika zawartego w wiadomości zawierającej potwierdzenie złożenia zamówienia, otrzymanej na adres e-mail podany w danych konta Klienta. Zamówienia niepotwierdzone, po upływie doby od ich złożenia, będą odrzucane.

   6. Z uwagi na specyfikę asortymentu, do sprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzeń zamówień na te towary.

   7. Potwierdzone zamówienia zostają przyjęte do realizacji przez administratora Sklepu, najpóźniej 24 godziny po ich potwierdzeniu przez Klienta. Administrator jest upoważniony, w przypadku wątpliwości, co do rzetelności złożonego zamówienia oraz prawdziwości danych klienta, do telefonicznego potwierdzenia zamówienia, przed przyjęciem go do realizacji.

   8. Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie wpłaty lub przelewu na konto Firmy. Dane niezbędne do dokonania płatności, zawarte są w wiadomości przesłanej Klientowi na adres e-mail, podany w danych konta Klienta.

   9. Zamówienie zostanie zrealizowane i wysłane najpóźniej w ciągu 48 godzin, od chwili wpływu zapłaty na konto Firmy. Zamówienia nieopłacone, po trzech dniach roboczych, od momentu przyjęcia do realizacji, zostają odrzucone.

   10. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia zamówienia przez klienta i nie ulega zmianie w toku jego realizacji. Nie dotyczy wyrobów modyfikowanych na życzenie Klienta i wyrobów wykonywanych na indywidualne zamówienie.

   11. Klient ma prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia bez informowania Sklepu. Za rezygnację ze złożonego zamówienia uznawane są w kolejności; niepotwierdzenie złożonego zamówienia i brak opłaty na koncie Firmy za to zamówienie. Potwierdzenie, opłacenie i przyjęcie zamówienia do realizacji przez administratora Sklepu, wyklucza jego odwołanie i dokonanie w nim zmian.

   12. Z uwagi na walory artystyczne, użytkowe, uwarunkowania techniczne i technologiczne, Firma ma prawo odmówić modyfikacji istniejącego wyrobu, a także nie przyjąć do wykonania indywidualnego zamówienia złożonego przez Klienta.

   13. O każdej zmianie statusu zamówienia, Sklep powiadamia Klienta, komunikatami wysyłanymi na adres e-mail podany w danych konta Klienta.

§3. Płatności.TOP

   1. Opłat za zamówienia należy dokonywać w formie przedpłaty; przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub wpłatą na konto bankowe Firmy.

Magda – biżuteria artystyczna.
mBank: 76 1140 2004 0000 3802 5209 9760

W tytule płatności należy koniecznie wpisać numer zamówienia.

§4. Dostawa.TOP

   1. Sklep realizuje dostawy zamówień na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przesyłki do wartości 500 zł wysyłane są jako; listowe z zdeklarowaną wartością, priorytetowe. Powyżej tej kwoty, do 20 000 zł, przesyłki wysyłane są kurierem Poczty Polskiej – Pocztex, jako usługa; Pocztex na jutro, standard, przesyłka z zadeklarowaną wartością.

   2. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, koszty dostawy zamówień pokrywa Sklep.

   3. Odbiór osobisty zamówień, obecnie nie jest możliwy.

   4. Sklep dopuszcza możliwość wysłania zamówień poza granicę Polski. Jednak z powodu przepisów celnych i pocztowych oraz kraju docelowego przesyłki, forma i koszt przesłania zamówienia zagranicznego, muszą być ustalane z Klientem.

   5. Koszty dostawy zamówień poza teren Polski, pokrywa Klient.

§5. Reklamacje.TOP

   1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłki powstałych podczas transportu, rozpatrywane będą jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera. Klient zobowiązany jest do starannego sprawdzenia opakowania przesyłki przed jej przyjęciem. Jeżeli opakowanie posiada nacięcia, rozdarcia lub inne uszkodzenia, należy odmówić odbioru przesyłki i zażądać sporządzenia protokołu reklamacyjnego.

   2. O odmowie przyjęcia przesyłki należy powiadomić Sklep, wysyłając e-mail, najpóźniej w ciągu 24 godzin od odmowy odbioru, podając numer zamówienia i numer przesyłki.

   3. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r.(D. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1176) Klient traci uprawnienia określone w. w. ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od daty odbioru przesyłki i stwierdzenia niezgodności towaru z umową, nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

   4. Sklep zwolniony jest z odpowiedzialności, gdy towar jest uszkodzony mechanicznie a zmiany w wyglądzie nastąpiły z przyczyn naturalnych, jak utleniane kamieni, ciemnienie srebra oraz naturalne zużycie. Działanie czynników naturalnych, uszkodzenia mechaniczne jak i naturalne zużycie nie, są podstawą do reklamacji.

   5. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach srebra i kamieni, nie stanowią podstawy do reklamacji i zwrotu towaru.

   6. Jeżeli po otrzymaniu towaru, Klient znajdzie w nim wady techniczne, powinien o nich niezwłocznie zawiadomić Sklep wysyłając e-mail z opisem wad i numerem katalogowym wyrobu, którego wady te dotyczą oraz numerem zamówienia, z którym towar ten otrzymał.

   7. Towar należy odesłać w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, Do odsyłanego towaru należy dołączyć otrzymaną wraz z przesyłką fakturę oraz opis powodu reklamacji. Faktura razem z towarem stanowią podstawę do uznania reklamacji, zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu na pełnowartościowy.

   8. Towar do reklamacji należy wysyłać zapakowany w specjalną kopertę ochronną, tak by w transporcie nie uległ uszkodzeniu, jako przesyłkę z zadeklarowaną wartością, równą wartości zawartości przesyłki. Przesyłka bez zadeklarowanej wartości, nie opłacona, płatna na koszt odbiorcy i przesyłka za pobraniem, nie będą odbierane. Reklamacja nie zostanie uwzględniona, jeśli odsyłany produkt zostanie niewłaściwie zapakowany i ulegnie uszkodzeniu podczas transportu.

   9. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w ciągu 14 dni, od daty otrzymania przez Firmę przesyłki z reklamowanym produktem. W tym czasie Klient zostanie poinformowany o jej uznaniu lub odrzuceniu drogą elektroniczną, wiadomością przesłaną na adres e-mail, podany w danych konta Klienta.

   10. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar wadliwy zostanie naprawiony lub zamieniony na wolny od wad, a jeśli będzie to niemożliwe, Sklep zwróci Nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, oferowane w sklepie towary do wyboru. Sklep zastrzega, że oferowane wyroby są wykonywana ręcznie, co nie gwarantuje ich identyczności. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

   11. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem jej odrzucenia oraz fakturą zakupu. Odesłanie towaru, bez względu na jego wartość, odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką wartościową, ekonomiczną.

§6. Zwroty.TOP

   1. Zgodnie z §1 pkt. 12 niniejszego Regulaminu, Klient ma prawo zwrotu towaru zakupionego w Sklepie, bez podania przyczyn, w terminie dziesięciu dni od daty odebrania przesyłki, w ramach odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

   2. Prawo zwrotu, dotyczy sprzedaży konsumenckiej i stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Nie dotyczy wyrobów modyfikowanych na życzenie Klienta i wyrobów wykonywanych na indywidualne zamówienie.

   3. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Towar niespełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.

   4. Zwracane towary należy wysyłać zapakowane w specjalną kopertę ochronną, tak by w transporcie nie uległy uszkodzeniu, jako przesyłki z zadeklarowaną wartością, równą wartości zawartości przesyłki. Przesyłki bez zadeklarowanej wartości, nieopłacone płatne na koszt odbiorcy i przesyłki za pobraniem nie będą odbierane.

   5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz fakturę, a także podać numer konta bankowego, na jakie Sklep powinien zwrócić zapłatę.

   6. W ciągu dwóch dni roboczych Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym.

   7. Warunkiem zwrotu zapłaty jest odesłanie przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Klient otrzyma zwrot wartości zakupionego towaru na wskazany w oświadczeniu rachunek bankowy.

   8. Koszty przesyłki zwrotnej oraz odesłania faktury korygującej ponosi Klient.

   9. Koszty dostawy i odesłania towaru oraz korespondencji, poniesione przez Klienta, nie podlegają zwrotowi.

§7. Prawa autorskie.TOP

   1. Wszystkie materiały i znaki towarowe, znajdujące się na stronach internetowych www.artjewellery.pl, a zwłaszcza; teksty, zdjęcia, opisy, grafika, dźwięki i materiały video, są chronione prawem autorskim i stanowią własność ich twórców. W szczególności, projekty oraz wzory produktów, stanowią wyłączną własność Firmy i podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

   2. Wykorzystywanie wszelkich prezentowanych na stronie internetowej Sklepu treści jest dopuszczalne tylko w zakresie własnego, osobistego użytku. Kopiowanie, przesyłanie, wprowadzanie zmian, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, rozpowszechnianie w całości lub części wszelkich prezentowanych na stronach internetowych www.artjewellery.pl treści, a także wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych bez pisemnej zgody ich autorów, stanowi naruszenie praw autorskich i będzie ścigane, włącznie z postępowaniem sądowym, za złamanie praw autorskich.

   3. Klient zapewnia, że posiada prawa bądź zgodę osób do których takie prawa należą, na dysponowanie wszystkimi materiałami i dokumentami, które przesyła do Sklepu.

§8. Wyłączenie odpowiedzialności.TOP

   1. Sklep internetowy artjewellery.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

   2. Sklep internetowy artjewellery.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym będą błędne, niepełne lub nieprawdziwe.

   3. Sklep internetowy artjewellery.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zamówionych produktów, wynikły z przyczyn od niego niezależnych, w tym z opóźnień wynikłych z winy Poczty Polskiej oraz działania systemów bankowych.

   4. Pokwitowanie odbioru uszkodzonej przesyłki przez Klienta, zwalnia Firmę z odpowiedzialności za stan i zawartość przesyłki.

§9. Postanowienia końcowe.TOP

   1. Nie będą rozpatrywane wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług przez Sklep i Firmę, wynikające z nieznajomości, bądź nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.


Dziękujemy za zapoznanie się z Regulaminem. Życzymy udanych zakupów!


 
795434  RapidSSL
© artjewellery.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved. Oprogramowanie KQS.store